Teemaplaneeringud

23.03.15

Idee kaardistada võimalused ning luua tervise- ja liikumisradade kohta ühtsem nägemus Rakvere linna ümbruskonnas on küpsenud juba mitmeid aastaid. 2006. a. arutati praegu teemaplaneeringus osalevate Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade ning tookord kaasatud Rakvere linna esindajate vahel mõtet, kuidas kindlustada looduses aastaringne ja tasuta aktiivse liikumise võimalus Lääne-Virumaa elanikele. Eesmärgiks võeti liita olemasolevad liikumisrajad ühiselt hooldatavaks ja aastaringselt kasutatavaks Lääne-Viru Terviseradade võrgustikuks.
Käesoleva, kolme valda: Vinni, Rakvere ja Rägavere, hõlmava kergliikluse teemaplaneeringu koostamine on vajalik samm seatud eesmärgi poole liikumisel. Koostatav teemaplaneering arvestab lisaks nimetatud kolme valla piirkonnas elavatele inimestele ka lähipiirkonna suurima tõmbekeskuse, Rakvere linna elanikega. Planeeringu alusel tulevikus rajatav kergteede ja liikumisradade võrgustik annab võimaluse Rakvere linna ümbruses vabas õhus liikuda ja sportida ning parandab loodetavasti seeläbi ka inimeste tervist.
Teemaplaneeringu koostamisel osaleva kolme valla territooriumil on mitmeid piirkondi, eksponeerimist väärivaid loodusväärtusi nagu Kõrgemäe Rakvere vallas, Vinni-Pajusti tammik ja Mõdriku-Roela vallseljak Vinni vallas ning Mõedaku ümbrus Rägavere vallas, mis planeeringu elluviimisel esile tõstetud saavad ja tihedamat kasutust leiavad.
Koostatav teemaplaneering on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi ja EASi vahendusel.
Tänusõnad koostajatele ja teemaplaneeringu käekäigu vastu huvi tundnud ning tegemisel osalenud inimestele.

Vinni, Rakvere ja Rägavere valla kergliikluse teemaplaneering
Seletuskirja lisa 2: küsitlustulemuste kokkuvõte
Lisad
Teemaplaneeringu joonis

Vinni Valla arendusnõunik Gustav Saar

 


 

Toimetaja: MART VILLUP