Vinni valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku arutelu tulemuste arvestamine.

19.02.21
Vinni valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 04.11.2020-04.12.2020.
Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid:
11.01.2021 kell 12.00 Laekvere teeninduskeskuses
11.01.2021 kell 15.00 Roela rahvamajas
12.01.2021 kell 12.00 Ulvi klubis
12.01.2021 kell 15.00 Vinni vallamajas   

Kokku esitati üldplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja sellele järgneval arutelul 23 arvamust. Enam arvamusi oli esitatud väärtuslike põllumajandusmaade, tuuleenergeetika ja sellega seotud piirangute, kultuurimälestiste, rohevõrgustiku ja perspektiivsete elamumaade teemade käsitluse kohta üldplaneeringus. Arvamuste esitajatele saadeti ka kirjalikud vastused.

Laekunud ettepanekute ja vallavalitsuse seisukohtadega saab tutvuda siin
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ja avalikud arutelud

3.11.20

Vinni vallavalitsus annab teada,  et Vinni valla  üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek  toimub 04.11.2020 – 04.12.2020.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad:

 11.01.2021 kell 12.00 Laekvere teeninduskeskuses

 11.01.2021 kell 15.00 Roela rahvamajas

 12.01.2021 kell 12.00 Ulvi klubis

 12.01.2021 kell 15.00 Vinni vallamajas   

Materjalidega saab tutvuda Vinni vallavalitsuse kodulehel http://www.vinnivald.ee/uldplaneering ja Vinni vallamajas aadressil Tartu mnt 2, Pajusti alevik 46603, Vinni vald ning Laekvere, Muuga, Tudu, Roela, Ulvi,  ja Vinni-Pajusti raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel.

Ettepanekud palume saata e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee või Vinni vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 2, Pajusti 46603 Vinni vald, Lääne-Virumaa.

Vinni valla üldplaneering koostatakse kogu Vinni valla kohta, planeeringuala piir ühtib valla piiriga ning planeeringuala pindala on 1012,8 km².

Üldplaneeringuga täidetakse planeerimisseaduse §75 lg 1 kohased ülesanded. Üldplaneeringu peamine eesmärk on kogu kohaliku omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. ÜP määrab maakasutus- ja ehitustingimused, on investeeringut ja ehitust ettevalmistava detailplaneeringu koostamise või projekteerimise tingimuste alus ning käsitleb valla arengut tervikuna. Üldplaneering annab võimaluse esile tuua üldised väärtused ja huvid, mis tagavad parimal võimalikul moel Vinni valla jätkusuutliku ruumilise arengu nii elanike kui ka ettevõtjate seisukohast. Üldplaneeringuga tehakse ettepanek tuuleenergeetika eelvaliku alade määramiseks,  Laekvere, Roela, Tudu, Viru-Jaagupi, Vinni ja Pajusti alevike ning neid ümbritsevate külade  piiride muutmiseks jne.

Vinni valla üldplaneeringu eelnõu

Vinni valla keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Vinni valla üldplaneeringu eelnõu kaardimaterjal (tingmärgid)

Laekvere, Muuga, Piira,  Roela,  Tudu,  Ulvi,  Vinni-Pajusti,  Viru-Jaagupi

Kaardikihid

 

Toimetaja: MART VILLUP

Teade

23.03.21

Vastavalt planeerimisseadusele esitas Vinni vallavalitsus üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende dokumentide kohta ettepanekute saamiseks asjast huvitatud isikutele ja asutustele (protsessi kaasatavad on märgitud üldplaneeringu lähteseisukohtade tabelis). Kõik vallavalitsusele laekunud ettepanekud koondati tabelisse, mis on nähtav üldplaneeringu lähteseisukohtades.

 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

23.03.21

Vinni Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 77 lõike 6 alusel.

 

Vinni Vallavalitsus teatab, et Vinni Vallavolikogu algatas 24.05.2018 otsusega nr 23 üldplaneeringu koostamise, eesmärgiga lahendada planeerimisseaduse § 75 määratud üldplaneeringu ülesanded  ja  keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda Vinni valla veebilehel www.vinnivald.ee ja Vinni Vallavalitsuses aadressil, Tartu mnt 2  Pajusti alevik, Vinni vald tööpäeviti kell 9.00 - 16.00.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA