Koduteenus

2.01.24

Koduteenus on ametiasutus osutatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Teenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimetest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

Koduteenust on õigus saada isikul, kes vajab abi ning kes üldjuhul on võimeline harjumuspärases keskkonnas ise hakkama saama, kuid vajab iseseisvaks toimetulekuks teatud ulatuses kõrvalabi.

Koduteenuse osutamise maht ja kõrvalabi vajadus selgub abivajaduse hindamise käigus.

Otsuse alusel sõlmitakse teenuse saajaga leping.

Koduteenus on tasuline, mille hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

Vallavalitsuse 24.10.2022 korraldus nr 316 „Koduteenuse hinna kehtestamine 2023. aastaks.

Teenuse taotlemiseks tuleb võtta ühendust sotsiaalosakonnaga.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 14-18)

Taotluse vorm

Koduteenuse hind


 

Toimetaja: MART VILLUP