Korraldatud jäätmevedu Vinni vallas

5.10.20

Ühinemisjärgselt on Vinni vallas mitu korraldatud jäätmeveo piirkonda vastavalt kehtivatele lepingutele. Hiljem moodustatakse üks korraldatud jäätmeveo piirkond tervele vallale (vastavalt Vinni valla jäätmehoolduseeskirjale)


2019. aasta lõpus kuulutas Vinni Vallavalitsus välja korraldatud jäätmeveo hanke, leidmaks olmejäätmete vedajat järgmiseks kolmeks aastaks. Võitjaks osutus MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus (www.lvjk.ee).

Uus veoperiood algab 01.10.2020 ja leping on sõlmitud viieks aastaks. Alates 01.10.2020 liidetakse ka kõik endise Rägavere valla kinnistud.

NB! Endise Laekvere valla haldusterritooriumil võib olmejäätmeid vedada  kuni 30.04.2021 ainult Ragn-Sells AS (www.ragnsells.ee), peale nimetatud kuupäeva on vedajaks MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus.

Hinnakiri:

Vinni vald (endised Vinni ja Rägavere piirkond ja alates 01.05.2021 Laekvere piirkond):

Laekvere piirkonna hinnakiri

Hinnakiri saadetakse/on saadetud kõigile klientidele ka postkasti või e-postile.

Konteinerite tühjendamise sageduste ja veopäevade kohta saab infot vedajalt.

Kliente teavitatakse uute lepingute sõlmimisest ja Vinni Vallavalitsusele tuleb teha uued taotlused korraldatud jäätmeveost vabastamiseks või harvemaks tühjendussageduseks (blanketid).

Kuna jätkuvalt on väga palju olmeprügi nii metsades, kraavide äärtes, teede ääres jne, siis  vaatab vallavalitsus vabastustaotlustele eriti suure rangusega, et välistada prügistamist.

Jäätmeveo erandid ja taotlusvormid


Jäätmeveost vabastamine  - juhul, kui kinnistul ei elata ja seetõttu majapidamises olmejäätmeid ei teki, on võimalik jäätmevaldajal esitada vallavalitsusele taotlus korraldatud jäätmeveost vabastamiseks. Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Vabastus antakse  üldjuhul üheks kalendriaastaks. Seega, kui situatsioon ei ole muutunud, tuleb vabastuse taotlus teha igal aastal uuesti. Taotluse esitamata jätmisel liidetakse jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga. Taotlus tuleks esitada vallavalitsusele 1 kuu enne eelmise vabastusperioodi lõppu.

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastatud (pikemaks perioodiks kui aasta) jäätmevaldaja esitab üks kord aastas, hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks, vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui vabastatud jäätmevaldaja 20. jaanuariks kinnitust ei esita, loetakse ta korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.


Tühjendussageduse muutmine - erandkorras on olmejäätmete valdajal õigus taotleda, et tema jäätmemahutite tühjendamine toimuks ettenähtust harvemini (näiteks kui talveperioodil ei kasutata suvekodu). Olmejäätmete valdaja esitab selleks vallavalitsusele põhjendatud taotluse. Põhjendatud taotluse korral loetakse kinnistu korraldatud jäätmeveost vabastatuks talveperioodil (01.10-30.04).


Ühiskasutus - juhul kui jäätmevaldajad soovivad kasutada mitme majapidamise peale ühist jäätmemahutit, on võimalik sõlmida ühiskasutusleping. Sellise lepingu sõlmimiseks tuleb vallavalitsusele saata vastavasisuline kokkulepe - kes ja millisel aadressil soovivad ühislepingut sõlmida, millises suuruses mahutit kasutatakse ja kellele vedaja hakkab esitama arveid.

Blanketid

Toimetaja: MART VILLUP